Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Maramures
 

Termenul pentru depunerea fișei de opțiuni pentru membrii experți contabili judiciari este de 15 februarie 2020. Membrii GEJ trebuie să obțină viza anuală de exercitare a profesiei pentru persoană fizică până la data 15 februarie 2020.

Fișa cu opțiuni o găsiți aici.


 

 În conformitate cu Procedura privind întocmirea, actualizarea şi comunicarea către Ministerul Justiţiei a „Listelor experţilor contabili pe specializări”, până la data de 15 februarie 2019 trebuie să vă depuneți fișa de opțiuni actualizată, și să îndepliniți condiția de acordare a vizei de exercitare a profesiei pentru anul 2019: depunere raport de activitate pentru anul 2018 și plata cotizațiilor fixă și variabilă.


 

Precizări cu privire la modul de auditare al rapoartelor de expertiză contabilă judiciară

Se va proceda astfel:  

-          în situațiile în care expertul consilier parte încuviințat folosește o alta parafă decât cea de expert contabil, respectiv parafa unui alt organism profesional,  auditorul de calitate va aplica ștampila dreptunghiulară și va menționa “valabil cu referatul atașat nr…”, urmând a sesiza consiliul filialei la care va atașa o copie după referatul anexat expertizei contabile judiciare,

-          în situatiile în care expertul contabil numit folosește o alta parafă decât cea de expert contabil, auditorul de calitate nu va aplica ștampila dreptunghiulară și nu va audita lucrarea, refuzând acordarea vizei de calitate, având în vedere că auditul de calitate se efectuează doar asupra lucrărilor de expertiză contabilă judiciară parafate cu ștampila de expert contabil. Si aceste situatii vor fi semnalate consiliului filialei pentru analiza si decizie.

-          în alte situații care pot fi întâlnite în practică față de cele prezentate mai sus, vă solicitam a contacta si prezenta DUANPAC situatiile respective pentru solutionarea acestora

 

Precizăm că, în toate cazurile în care experții contabili numiți sau consilieri (încuviințați) folosesc o altă parafă decât cea de expert contabil, precum și cazurile în care aceștia se identifică în curpinsul raportului de expertiză contabilă judiciară cu alte calităti profesionale decât cea de expert contabil, se vor face copii după toate documentele doveditoare și vor fi transmise în regim de urgența la DUANPAC


 

Precizări privind activitatea de audit de calitate în domeniul expertizei contabile judiciare


 

Documentele necesare pentru dosare, precum si tematica  pentru testarea în vederea înscrierii noilor membri în GEJ se pot consulta pe sitetul www.ceccar.ro la sectiunea -Expertiză contabilă.


 

Consiliul Superior a aprobat ca testarea în vederea înscrierii noilor membri în GEJ si completarea listei cu expertii contabili judiciari aferentă anului 2018 să se desfăşoare după următorul grafic:

1.            Depunerea dosarelor, care va cuprinde şi fişa de opţiuni: 29 ianuarie-1 februarie 2018;

2.            Verificarea dosarelor: 2-6 februarie 2018;

3.            Afişarea propunerilor privind înscrierea în GEJ şi specializările: 6 februarie 2018;

4.            Depunerea contestaţiilor privind etapa de evaluare a dosarelor: 7-9 februarie;

5.            Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listelor pentru examen: 12 februarie 2018

Prima sesiune de testare

6.            Testarea: 14 februarie 2018, ora 16,30;

7.            Afişarea rezultatelor testării: 19 februarie 2018;

8.            Depunerea contestaţiilor privind rezultatele testării: 20 februarie 2018;

9.            Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor: 23 februarie 2018;

A doua sesiune de testare

10.         Testarea: 27 februarie 2018, ora 16,30;

11.         Afişarea rezultatelor testării: 1 martie 2018;

12.         Depunerea contestaţiilor privind rezultatele testării: 2 martie 2018;

13.         Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor: 5 martie 2018.

 

La a doua sesiune de testare pot participa conform prevederilor Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate de Consiliul Superior al CECCAR, experţii contabili care, din diferite motive, nu se pot prezenta în prima sesiune sau nu au promovat testul.

Pentru participarea la a doua sesiune de testare, este obligatoriu să se respecte graficul de depunere a dosarelor mai sus menţionat, având în vedere faptul că această testare se va organiza doar pentru experţii contabili care nu s-au putut prezenta în prima sesiune sau nu au promovat testul.

 

Membrii GEJ deja înscrişi în Registrul privind evidenţa experţilor contabili judiciari, pentru a se regăsi pe lista experţilor contabili judiciari aferentă anului 2018, care va fi înaintată Ministerului de Justiţie, trebuie doar să-şi depună lista de opţiuni până pe data de 15 februarie 2018. Formularul electronic va fi disponibil în cel mai scurt timp. Formularele (pdf. intelligent) se vor încărca pe platforma www.raport.ceccar.ro .


 *** Declaratia ce trebuie completata la depunerea expertizelor contabile, click aici


 

ÎN ATENŢIA EXPERŢILOR CONTABILI CARE DORESC SĂ SE ÎNSCRIE ÎN

GRUPUL EXPERŢILOR JUDICIARI (GEJ)

 (Excepţie – experţii contabili care  sunt deja membri GEJ)

 Vă aducem la cunoştinţă urmatoarele:

  •   perioada de depunere a cererilor privind înscrierea în GEJ este între 07.11.2016 – 20.11.2016;
  •  înscrierea constă în depunerea şi înregistrarea la filială a unei Cereri privind înscrierea în GEJ (anexa nr. 10), a Fişei de opţiuni privind specializările (anexa nr. 11), a unei fotografii de dimensiune ¾ cm şi a unui Curriculum vitae   în care să fie prezentată detaliat experienţa profesională, funcţiile îndeplinite de-a lungul carierei în domeniul privat sau ca salariat, în specializările pentru care a optat, pregătirea profesională dobândită prin diverse forme de pregătire universitară, diferite cursuri etc, sau experienţa în domeniul expertizei contabile dobândită prin efectuarea expertizelor judiciare sau extrajudiciare;
  •  data şi ora de desfăşurare a susţinerii testului:

 

o    5 decembrie 2016 orele 1600- 1800, prima sesiune;

 

o    16 decembrie 2016 orele 1600- 1800, a doua sesiune;


  •  tematica şi bibliografia este cea prezentată în anexa nr. 1;
  • locaţia: sediul filialei CECCAR Maramureş – Baia Mare, str. Dr. Victor Babeş nr. 4A;
  • timpul afectat completării testului - 2 ore;
  • procedura de desfăşurare a testării – testarea constă în completarea,  în mod individual,  de către experţii contabili candidaţi a testului grilă compus din  50 întrebări, fiecare având 3 variante de răspuns din care una corectă; fiecare răspuns corect va fi notat cu 2 puncte, iar pentru promovarea testului sunt necesare 70 puncte;
  • valoarea taxei privind organizarea şi desfăşurarea testării, în care este inclus şi costul legitimaţiilor, va fi în cuantum de 15 lei şi va fi depusă de candidaţi o dată cu depunerea Cererii privind înscrierea în GEJ.

 Ataşăm  normele 1044/2010,

 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză judiciară

 Setul de 100 întrebări în conformitate cu tematica privind activitatea de expertiză contabilă judiciară pentru testul din 2016


 Model de Decont Justificativ pentru Expertize Contabile

 

Anexa nr. 1

 

 

TRIBUNALUL .............................

BIROUL LOCAL PENTRU EXPERTIZE  JUDICIARE TEHNICE  ŞI CONTABILE

 

 

 

DECONT JUSTIFICATIV

 

 

 

Expert tehnic / Specialist....................................                            Depus raportul de expertiză

             Nr........................................

Specializarea...................................................                                  Data ......../.................2012

Domiciliat în ...........................................                                           Semnătura.

Str .....................................................................      

Nr..... Bl.......... scara...... et........ ap ...............sector............

telefon acasă........ .mobil ...............................................

   Dosar nr......... an.......... al.........................................................................

• Data numirii..................... termen de depunere a raportului la......................................................

 

 

1. Suma provizorie (compusă din onorariu provizoriu şi, respectiv, avans cheltuieli) / Suma definitivă (compusă din onorariu definitiv şi, respectiv, cheltuieli definitive aprobate spre decontare)  stabilită de organul cu atribuţii jurisdicţionale  care a dispus efectuarea expertizei în valoare de ............................................ lei, din care onorariu provizoriu ………………………....... lei şi avans cheltuieli …………………..……... lei / din care onorariu definitiv ....................................... lei şi cheltuieli definitive aprobate spre decontare ……………………….….... lei)

2. Documente justificative privind suma depusă în contul biroului local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile în contul IBAN pentru:

- O.P. - ......................................................... deschis la C.E.C. Agenţia .....................,

cod fiscal: ................

-          numerar - ................................................ deschis la C.E.C. Agenţia ...................,

 

Chitanţa CEC în sumă de.................. data........................... Deponent................

Chitanţa CEC în sumă de.................. data............................ Deponent...............

Chitanţa CEC în sumă de.................. data........................... Deponent...............

Dispoziţia de plată nr…... data……......... suma..................... .. emitent.................

 

3. Documentul[1] de la organul cu atribuţii jurisdicţionale care a dispus efectuarea expertizei, prin care s-au stabilit sumele cerute la plată de către expert/specialist şi s-a dispus către biroul local efectuarea plăţii lor  către expert/specialist (original, fotocopie certificată de expert)

 

(se completează de Biroul Local de Expertize)

 

 

Nr. crt.

Data din extrasul de cont

Chitanţa - O.P. în sumă de:

Deponentul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total sume depuse în contul Biroului Local pentru Expertize Judiciare

 

 

 

Semnătura

 

 

 

 

Semnătura expert,

 

·         Formularul se completează în două exemplare: un exemplar se ataşează la raportul de expertiză si un alt exemplar la factură ca document justificativ.[1] În cazul în care acesta nu a fost comunicat de către organul cu atribuţii jurisdicţionale care a dispus efectuarea expertizei, pe cale instituţională, biroului local

 

 

 


 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009